Ob 18. oktobru, ko obeležujemo Evropski dan boja proti trgovanju z ljudmi, želimo opozoriti na tri najbolj občutljiva področja:

–  na preprečevanje trgovanja z ljudmi, ki mora ostati najpomembnejša aktivnost vseh relevantnih institucij. Zato nas skrbi krčenje sredstev za preventivne dejavnosti;

– na programe pomoči za osebe, ki imajo izkušnjo trgovanja z ljudmi. Le-ti se morajo ves čas razvijati ter doseči vse žrtve trgovanja z ljudmi – tudi, in še posebej, otroke, žrtve trgovanja z ljudmi, kar v Sloveniji še vedno ni sistemsko urejeno. Zato v Društvu Ključ, znotraj strokovnih krogov, spodbujamo in predlagamo spremembe, tudi zakonodajne, in stremimo k zviševanju standardov na tem področju;

– ter na skrb vzbujajoče sodbe nekaterih slovenskih sodišč, ki izrekajo oprostilne sodbe v zadevah, kjer so obdolženi osumljeni trgovine z ljudmi (113. člen KZ). S tem se ustvarja škodljiva sodna praksa, ki ji bodo morda sledila tudi preostala sodišča. Izvrševalcem tega kaznivega dejanja je potrebo dati jasen in nedvoumen znak, prav tako širši javnosti, da je trgovina z ljudmi hudo kaznivo dejanje, ki nosi  posledice – tako za posameznika, ki je v teh primerih preganjan, še posebej pa za osebe, ki so njihove žrtve.

Trgovina z ljudmi lahko destabilizira družbo kot celoto, saj je povezana z visoko stopnjo kršenja človekovih pravic na vsakem koraku. In le s kontinuiranim in usklajenim delovanjem, na preventivnem in kurativnem ter tudi kazenskopravnem področju, lahko dosežemo spremembe, ki bodo v podporo in pomoč tistim, ki morajo ostati v centru vseh naših aktivnosti – možnim in dejanskim žrtvam trgovanja z ljudmi.