V letu 2019 smo pričeli z izvajanjem dvoletnega projekta (Re)integracija žrtev trgovine z ljudmi, ki ga s pomočjo sredstev Evropske Unije iz sklada za notranjo varnost sofinancira Slovenska policija.

V program bodo vključene uporabnice in uporabniki, ki so zaključili s programom oskrbe žrtev trgovanja z ljudmi in bodo izrazili željo ter interes, da z aktivnostmi nadaljujejo. Društvo Ključ bo osebam nudilo podporo pri pričetku samostojnega življenja, pri vključitvi v izobraževalni sistem ter pomoč pri učenju, psihoterapijo, psihosocialno svetovanje, organizacijo prostočasnih aktivnosti in podporo pri širjenju socialne mreže.

V letih 2016 do 2019 je Veleposlaništvo ZDA v Republiki Sloveniji sofinanciralo projekt (Re)integracija žrtev trgovanja z ljudmi, katerega glavni cilj je bil vzpostavitev sistemskih rešitev za osebe z izkušnjo trgovanja z ljudmi v procesu (re)integracije.

Več o (re)integraciji žrtev trgovanja z ljudmi lahko preberete v e-publikaciji.

Cilj projekta je bila sistemska ureditev področja (Re)integracije žrtev trgovanja z ljudmi, saj pomanjkljivosti ostajajo – zdravstveno zavarovanje za žrtve TzL, državljane in državljanke tretjih držav, ni urejeno. Ravno tako ostaja vprašanje, kaj se z osebo zgodi po koncu postopkov pred sodiščem. Do omejitev prihaja tudi pri vključitvi v šolski sistem.

Vse to smo naslavljali v okviru fokusnih skupin ter osnovnih izobraževanj, ki smo jih organizirali za policiste, zaposlene na upravnih enotah, zavodih za zaposlovanje, zdravstvene delavce.

US-embassy ALT                

FIHO