Pomembne povezave

Anonimna prijava trgovanja z ljudmi

http://www2.gov.si/e-uprava/prijava_tl.nsf

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

http://www.vlada.si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/

Priročnik za podjetja

prirocnik-pasica-450

Slovenska filantropija

http://www.filantropija.org/programi/migracije/

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

http://www.pic.si/

Društvo za nenasilno komunikacijo

http://www.drustvo-dnk.si/

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

http://www.drustvo-dnk.si/

Amnesty International Slovenija

http://www.amnesty.si/

Centri za socialno delo

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/

Varne hiše, zavetišča, zatočišča in materinski domovi

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/programi_socialnega_varstva/varne_hise/