O pojavu TzL

Trgovanje z ljudmi [ang. Trafficking in Human Beings] je izkoriščanje ljudi z namenom zaslužka. Pomeni strahotno kršenje človekovih pravic, saj človek postane stvar, s katero se trguje. Oseba je v lasti nekoga in mu/ji je odvzeta svoboda. Trgovanje z ljudmi je suženjstvo 21. stoletja in ena izmed dejavnosti mednarodno organiziranega kriminala.

Dogaja se tudi v Sloveniji – Slovenija je država prehoda (Zaradi geografske lege t. i. “trgovske poti” potekajo preko Slovenije.), namembna država (prisilna prostitucija, prisilno beračenje, delovno izkoriščanje, prisilne/dogovorjene poroke) in v manjšem delu tudi izvorna država za številne žrtve trgovine z ljudmi (prisilna prostitucija, prisilne/dogovorjene poroke).

Oblike trgovanja z ljudmi so:

 • izkoriščanje prostitucije,
 • izkoriščanje homoseksualne prostitucije,
 • prisilno delo/delovno izkoriščanje otrok in odraslih,
 • prisilno beračenje,
  izkoriščanje otrok z namenom spolne zlorabe,
 • prikazovanje fotografij in posnetkov spolne zlorabe otrok (otroška pornografija),
 • prisilne poroke,
 • nelegalne posvojitve,
 • služabništvo,
 • siljenje v izvajanje kaznivih dejanj,
 • trgovanje s človeškimi organi, tkivi in krvjo.

V vseh primerih gre za grobo kršenje človekovih pravic.

Protokol iz Palerma, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, v tretjem členu trgovino z ljudmi definira kot:

(a) »trgovina z ljudmi« pomeni novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje oseb zaradi izkoriščanja z grožnjo, uporabo sile ali drugimi oblikami prisile, ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali dajanjem ali prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo. Izkoriščanje vključuje vsaj izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo ali storitve, suženjstvo ali podobna stanja, služabništvo ali odstranitev organov;

(b) soglasje žrtve trgovine z ljudmi o nameravanem izkoriščanju, navedeno v pododstavku a, se ne upošteva, če so bila uporabljena sredstva, navedena v pododstavku a;

(c) novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje otrok zaradi izkoriščanja se šteje za trgovino z ljudmi, tudi če ne vključuje sredstev, navedenih v pododstavku a tega člena;

(d) »otrok« pomeni vsako osebo, ki še ni stara osemnajst let.

Najnovejši prispevki