Mednarodna zakonodaja

– Direktive Evropske unije

1. Direktiva 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev

Dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:SL:PDF

2. Listina EU o temeljnih pravicah

Dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sl:PDF

3. Direktiva 2008/115/EC o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

Dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0115

4. Direktiva 2004/81/EC o dovoljenju za prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili predmet dejanj omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi

Dostopno na: ec.europa.eu/enlargement/ccvista/si/32004l0081-si.doc

 

– Mednarodna organizacija dela (ILO)

1. Konvencija o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo

Dostopna na: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200120

– Svet Evrope

1. Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi

Dostopno na: http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/konvencija.SE.thb.pdf

2. Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic

Dostopno na: http://www.uradni-list.si/1/content?id=22355

3. Konvencija o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

Dostopno na: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Source/LanzaroteConvention_sl.pdf

– Združeni narodi

1. Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu – Palermski protokol

Dostopno na: http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/Protokol.pdf

2. Konvencija o otrokovih pravicah

Dostopno na:

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/CP/Zbornik/I._CRC_-_Konvencija_o_otrokovih_pravicah.pdf

3. Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije

Dostopno na:

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/CP/Zbornik/I._OP_CRC_CP_-_Izbirni_protokol.pdf

4. Konvencija ZN proti mednarodno organiziranemu kriminalu

Dostopno na: https://www.kpk-rs.si/download/t_datoteke/2320

Najnovejši prispevki