Eno od oblik pomoči smo nudili 32 osebam.

V letu 2021 smo prepoznali 2 žrtvi trgovanja z ljudmi ter 16 možnih žrtev trgovanja z ljudmi.

V program Oskrba sta bili vključeni 2 osebi, v program (re)integracija 4 osebe, 6 oseb pa v program Podpore osebam v prostituciji in pri izhodu iz nje

Eno od oblik pomoči – svetovanje, telefonski razbremenilni pogovori predvsem z osebami, ki se ukvarjajo s prostitucijo, pa ne zmorejo izstopiti, ali pa doživljajo eno od drugih oblik nasilja, usmeritve na druge primernejše institucije, podpora pri obveščanju policije o možnih žrtvah kaznivih dejanj – smo nudili še 20 osebam.

       Oblike izkoriščanja: izkoriščanje prostitucije, služabništvo, siljenje v izvajanje kaznivih             dejanj, prisilne poroke, prisilno beračenja, prisilno delo.

Delo z osebami po strokovnih sklopih:

  • Krizna namestitev: /
  • Namestitev v varni prostor: 2
  • Vključitev v program (re)integracije: 4
  • Podpora osebam v prostituciji in pri izhodu iz nje: 6
  • Ostalo svetovanje, po telefonu, osebno, coaching, terapevtske delavnice, športne aktivnosti.

Ozaveščanje laične javnosti  

Za širšo laično javnost smo v letu 2021 izvedli 3 dogodke, ki jih je spremljalo 951 oseb; Hišo strahov ter dva virtualna live dogodka preko FB Društva Ključ in ostalih članic mreže Prava zveza.

K ozaveščanju širše javnosti štejemo tudi sodelovanje s televizijskimi, radijskimi, časopisnimi ter elektronskimi mediji. Društvo Ključ je samostojno sodelovalo v  8 medijskih prispevkih, v dodatnih 10 medijskih prispevkih pa je bila predstavljena in promovirana Hiša strahov.

Ozaveščanje ciljnih rizičnih skupin    

V letu 2021 smo kljub omejitvam izvajali preventivne delavnice, ustvarjalne aktivnosti za otroke. Skupno smo izvedli 112 dogodkov za 2604 otroke ter 50 Zaznavnic za 830 zaposlenih v rizičnih poklicih.

Izobraževanje in usposabljanje strokovne javnosti

Izvedli smo 37 različnih dogodkov za skupno 775 strokovnjakov s področij sociale, zdravstva, policije, sodstva … 

Najnovejši prispevki